Voorwaarden van gebruik

Algemene Voorwaarden Giftcard DNP

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden in een pdf-bestand 

Algemene Voorwaarden Giftcard DNP

Artikel 1: definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 DNP: De besloten vennootschap DNP Giftcard B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen de onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.
1.3 Consument: iedere Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
1.4 Producten: door DNP te koop aangeboden en/of geleverde zaken.
1.5 Levertijd: de tijdspanne tussen de bevestiging van de bestelling en de bezorging hiervan bij Consument.
1.6 Website: www.webshopgiftcard.nl en enige andere door DNP aangestuurde website.
1.7 De Giftcard: De kaart waarmee Consument op de website(s) van DNP een cadeaukaart van een Acceptant naar keuze kan kopen.
1.8 De deelnemende (web)shop: Die (web)shops die deelnemen aan het platform van DNP en waarmee met De Giftcard een e-card van de betreffende (web)shop door Consument kan worden verkregen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
DNP Giftcard B.V.
Grotestraat 138 a
5141 HC Waalwijk
KVK: 17248351
Telefoonnummer: 0416750220
Email: klantenservice@dnp-groep.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen tussen DNP en Consument, waaronder alle aanbiedingen van DNP en alle overeenkomsten tussen DNP en Consument en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen DNP en Consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Consument. Algemene voorwaarden van andere partijen dan DNP, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens DNP expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid wordt ingestemd.
3.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door DNP schriftelijk aan Consument zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.
3.3 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van
deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl DNP alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst met DNP
4.1 Een overeenkomst tussen DNP en Consument komt tot stand nadat Consument bij een wederverkoper de Giftcard heeft gekocht van DNP of door het rechtstreeks kopen van De giftcard via de Website van DNP.
4.2 Indien de bestelling wordt geplaatst namens een rechtspersoon, is de natuurlijke persoon die de bestelling plaatst privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens DNP in het leven geroepen verplichtingen.
4.4 Consument verplicht zich ertoe de juiste gegevens (e-mail adres en naam) te verstrekken aan DNP.
4.5 Acties of aanbiedingen vermeld op de Website zijn tijdelijk van aard en gelden louter gedurende de op de Website aangegeven periode.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle door DNP opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde B.T.W. en exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport.
5.2 Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat zij staan vermeld op de Website.
5.3 Alle aanbiedingen van DNP zijn vrijblijvend en DNP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 6: Geldigheid
6.1 De Giftcard is een kaart met een beperkte geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum dat deze is geactiveerd door het verkooppunt (fysiek of digitaal) waar Consument de kaart heeft gekocht. Na het verstrijken van voornoemde periode kan Consument niet langer aanspraak maken op het saldo dat op De Giftcard is geactiveerd. Dit geldt overigens voor kaarten die na 1 januari 2022 zijn geactiveerd. Voor kaarten die voor die datum zijn uitgegeven is een geldigheidsduur van 1 jaar van toepassing. 
6.2 Nadat met De Giftcard een cadeaukaart is gekocht van één van de bij het platform van DNP aangesloten acceptanten ontvangt Consument automatisch een e-card van de betreffende acceptant. Vanaf het moment dat de e-card van de acceptant door DNP wordt toegezonden aan Consument, eindigt de rechtsverhouding tussen DNP en Consument. Eventuele klachten met betrekking tot bestellingen, de e-card, prijswijzingen etc. (niet limitatief) dienen door Consument rechtstreeks bij de betreffende acceptant (en dus niet bij DNP) door Consument te worden geuit. DNP is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van acceptant jegens Consument.
6.3 DNP behoudt zich het recht voor de keuzemogelijkheden tussen de verschillende acceptanten te wijzigen. Indien (ongeacht de reden) niet langer een e-card van de acceptant naar keuze kan worden gekozen (bijvoorbeeld omdat de samenwerking met de betreffende acceptant is geëindigd), zal DNP aan Consument een alternatieve acceptant aanbieden.
6.4 De website(s) van DNP zijn leidend om de samenwerkende acceptanten te kunnen controleren en bieden daaromtrent actuele informatie. Indien een acceptant op drukwerk van De Giftcard staat vermeld, kunnen daaraan door Consument geen rechten worden ontleend jegens DNP. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van een uitloop op reeds verspreid drukwerk waarop het logo van de acceptant staat weergegeven.

Artikel 7: Ontbinding overeenkomst
7.1 Voorzover De Giftcard via internet wordt gekocht in de webshop van DNP geldt dat Consument het recht heeft zijn bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden per email te annuleren zolang deze nog niet schriftelijk is bevestigd en heeft de Consument voorts gedurende veertien volle dagen na de datum van ontvangst van de bestelde producten het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. Voorwaarde is wel dat De Giftcard niet reeds is aangewend om een e-card van een bij DNP aangesloten acceptant te kopen. Het op De Giftcard aanwezige saldo dient derhalve niet (gedeeltelijk) te zijn opgesoupeerd en de Giftcard dient in oorspronkelijke staat en verpakking te worden geretourneerd.
7.2 Indien De Giftcard via een wederverkoper wordt gekocht (in een fysieke winkel) gelden de retrourregels van de betreffende winkels en is de Wet Koop op afstand niet van toepassing. In die gevallen geldt uiteraard ook dat De Giftcard niet reeds is aangewend om een e-card van een bij DNP aangesloten acceptant te kopen. Het op De Giftcard aanwezige saldo dient derhalve niet (gedeeltelijk) te zijn opgesoupeerd.
7.3 Onder “datum van ontvangst” dient in dit geval te worden verstaan de datum waarop de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen door de postservice.
7.4 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden per e-mail of aangetekende brief.
7.5 Binnen veertien dagen na de verzending van de in artikel 7.4 bedoelde mededeling dienen de producten op kosten en voor risico van Consument te worden geretourneerd, en wel ongeopend, ongebruikt en dusdanig verpakt dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen. Consument is verantwoordelijk voor de verzending en eventuele tijdens de retournering opgelopen beschadigingen alsmede verlies en/of diefstal. De bewijslast dienaangaande ligt bij de Consument. Bij het melden van de retournering dient Consument een foto van de code en verpakking per e-mail te zenden aan klantenservice@dnp-groep.nl. Indien een digitale Giftcard is ontvangen door Consument, dient deze ook digitaal te worden geretourneerd aan DNP.
7.6 Binnen 30 dagen nadat de producten in goede orde door DNP retour zijn ontvangen wordt het door Consument betaalde bedrag gerestitueerd op het rekeningnummer waarvandaan door Consument de bestelling was betaald.
7.7 Indien de geretourneerde Producten niet in goede orde worden bevonden, wordt het voor de bestelling betaalde bedrag niet gerestitueerd dan wel wordt daarop een passende korting ingehouden. In dergelijke gevallen zal Consument schriftelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de toegepaste korting.

Artikel 8: Levering
8.1 De door DNP aangegeven Levertijden zijn louter indicatief. Overschrijding van deze Levertijden door DNP geeft Consument geen recht op schadevergoeding, , tenzij de opgegeven Levertijd met meer dan 30 dagen is overschreden.
8.2 Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat de leveringskosten volledig voor rekening van Consument komen. Eventuele leveringskosten worden weergegeven op de website(s) van DNP.
8.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Consument kenbaar heeft gemaakt aan DNP.
8.4 Het risico van beschadiging of vermissing van de Producten berust tot het moment van bezorging bij DNP, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9: Overmacht
Indien DNP door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft DNP– onverminderd het bepaalde in artikel 7 - het recht middels schriftelijke mededeling de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden dan wel de overeenkomst direct te ontbinden, alles zonder terzake tot enige vergoeding Consument gehouden te zijn.
Onder overmacht als bedoeld in artikel 9.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van DNP – waardoor DNP verhinderd is de overeenkomst na te komen. In afwijking hiervan dient ingeval van overeenkomsten met Consumenten onder overmacht te worden verstaan een omstandigheid waardoor DNP verhinderd is de overeenkomst na te komen en die niet te wijten is aan schuld van DNP, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van DNP komt. Hieronder vallen alle van buiten komende oorzaken waarop DNP geen invloed kan uitoefenen, zoals binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, natuurrampen, epidemieën, ziekte, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief) wegversperringen, -blokkades en files, brand, overmacht aan de zijde van leveranciers en algemene vervoersproblemen. Voornoemde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.

Artikel 10: Klachten
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 10 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend (schriftelijk en/of per e-mail) bij DNP.
10.2 Bij DNP ingediende klachten worden binnen een termijn van drie weken (gerekend vanaf de datum van ontvangst door DNP van de klacht) te worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DNP binnen voornoemde termijn beantwoord en zal worden aangegeven binnen welke termijn alsnog een inhoudelijke reactie zijdens DNP op de klacht kan worden verwacht.
10.3 Garanties van producenten die zich bevinden op verpakkingen of bijsluiters van Producten terzake klachten die vallen buiten de werking van artikel 10.1, dienen rechtstreeks met de betreffende producent te worden afgewikkeld en terzake die afwikkeling wijst DNP iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 DNP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, schade of wanpresteren van bij DNP aangesloten acceptanten. Op het moment dat De Giftcard door Consument wordt aangewend om een e-card van de bij DNP aangesloten acceptanten te kopen en Consument vervolgens de e-card ontvangt (en daarmee De Giftcard verzilvert) eindigt de rechtsverhouding tussen DNP en Consument. Vanaf dat moment dient Consument zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Acceptant bij eventuele klachten.
11.2 Iedere verdere aansprakelijkheid van DNP voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens DNP.
11.3 Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen DNP is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van DNP wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto waarde van De Giftcard.

Artikel 12: Betaling
Consument dient direct bij de bestelling te betalen op één van de op de Website aangegeven wijzen, bij gebreke waarvan de bestelling niet wordt geaccepteerd, tenzij door DNP een betalingsmogelijkheid aan Consument wordt aangeboden die betaling achteraf mogelijk maakt.
Het recht van Consument om eventuele vorderingen zijdens Consument met vorderingen van DNP te verrekenen is uitgesloten.
Indien Consument (bij betaling achteraf) enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, dan wel betalingen van een Consument worden gestorneerd, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft DNP het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Consument op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Consument per de eerste dag na afloop van de in artikel 12.1 bedoelde betalingstermijn c.q. de datum van stornering tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
Zodra Consument in verzuim is, heeft DNP het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens de tarieven en op de wijze als voorzien in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en de daaruit voortvloeiende wettelijke besluiten.
DNP heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Consument worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
Alle door DNP geleverde Producten, blijven eigendom van DNP totdat aan alle financiële verplichtingen van Consument aan DNP, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.

Artikel 14: Geheimhouding
14.1 Alle aan DNP verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij hierop een wettelijke verplichting berust of dit om enige andere, in overeenstemming met de wet zijnde, reden noodzakelijk is.
14.2 Slechts na uitdrukkelijke instemming van Consument zal DNP de verstrekte persoonsgegevens aanwenden om haar nieuwsbrief aan Consument te verzenden en/of de gegevens van Consument verstrekken aan de Acceptant bij wie de Consument een e-card heeft aangeschaft.

Artikel 15: Privacy
15.1 Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
15.2 Indien Consument een bestelling plaatst bij DNP, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van DNP. DNP houdt zich aan de regels van de AVG bij de verwerking van (persoons)gegevens. DNP verplicht tevens medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. DNP bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
15.3 De Consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door DNP over de persoon van de Consument worden opgenomen in het bestand van DNP. De Consument is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
15.4 De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de invoering van de koopovereenkomst bewaard. Fiscale gegevens over de transactie worden zeven jaar bewaard in verband met btw-verplichtingen.
15.5 Indien de Consument heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de Consument worden opgenomen in een centraal bestand van DNP. Deze gegevens worden gebruikt om de Consument up-to-date te houden voor wat betreft de ontwikkelingen rondom en diensten van DNP.

Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten tussen DNP en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
16.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, noch enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
16.3 De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing in alle gevallen waarin uitsluiting is toegestaan.
16.4 Alle geschillen voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van DNP, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Artikel 17: Algemene voorwaarden in andere taal dan de Nederlandse
17.1 Indien en voorzover deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld in een andere taal dan de Nederlandse en er sprake is van verschillen of tegenstrijdigheden met de Nederlandse versie, prevaleert te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.